Σε μια από τις ωραιότερες περιοχές των ανατολικών ακτών της Λέσβου, βρίσκεται το χωριό Πύργοι Θερμής, σε απόσταση 10 χιλιομέτρων βορειότερα από την πόλη της Μυτιλήνης. Μπροστά στην πανέμορφη αγκαλιά της νησιωτικής αυτής γης, ένας πανέμορφος κόσμος, γεμάτος με σπάνιες χάρες και εικόνες ιδανικές, ξεπροβάλλει μαζί με το φως του ήλιου, ζωγραφίζοντας με τα πιο φανταχτερά χρώματα τον ουρανό και τα σύννεφα, καθώς καθρεφτίζονται στα καταγάλανα νερά της θάλασσας του Αιγαίου. Αγκαλιάζουν στην απεραντοσύνη τους τούτη τη γη, σαν μια αρμονική συμφωνία που αποκαλύπτει τον παραδεισένιο και αγιασμένο τόπο της Θερμής, γαλήνιο, ήρεμο.
σ.α.

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014

5000 Χρόνια πριν...

5000 Χρόνια πριν...
5000 Years ago...
 
ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗ θΕΡΜΗ

Ο προϊστορικός οικισμός της Θερμής εντοπίστηκε και ανασκάφτηκε από τον Winifred Lamb την περίοδο 1929 – 1933. Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιου,12 χιλιόμετρα από την ακτή της Μικράς Ασίας. Αυτή η θέση την έκανε ένα σημαντικό λιμάνι της εποχής.
Η πεδιάδα της Θερμής είναι η ποιο εύφορη του νησιού. Ο οικισμός έγινε σε έναν χαμηλό λόφο, μεταξύ δυο ποταμιών, περίπου το 3000 πΧ. Από τους αρχαιολόγους χωρίζεται σε 5 οικιστικές φάσεις και είναι ο πλέον ερευνημένος οικισμός του ΒΑ Αγαίου...

Η έντονη οικιστική δραστηριότητα οδηγούσε στην συνεχή επέκταση του σε έκταση 1,5 εκταρίων και από την αρχή ακλουθούσε ένα 'οικιστικό σχέδιο' για να καλύπτει τις ανάγκες των συνεχώς αυξανομένων κατοίκων. Επτά διαφορετικές φάσεις κατά την πρώιμη εποχή του χαλκού είναι διακριτές, κάτω από προσχώσεις βάθους 6 μέτρων. Αυτές έχουν ερευνηθεί σε μια έκταση 3000-6000 τετρ. μέτρων. Τα υπολείμματα της μέσης και ύστερης εποχής του χαλκού είναι πολύ λίγα καθώς και ένα μέρος των ερειπίων που καταστράφηκε λόγω της φθοράς από την Θάλασσα.
Στην Θερμή, τα κεντρικά κτίσματα και τα περιφερειακά τους αναπτύχτηκαν με το 'ακτινικό σύστημα', με δρόμους πλάτους 2 μέτρων, που χωρίζουν τα συγκροτήματα και οδηγούν από την περιφέρεια στο κέντρο. Αυτός ο σχεδιασμός έχει βρεθεί και σε άλλους οικισμούς της ίδιας εποχής στην απέναντι ακτή (Τροία, Besik-Tepe, Bakla Tepe, Demircihuyuk, κλπ). Στην φάση αυτή το κεντρικό τμήμα του οικισμού προστατεύεται από ένα τείχος πάχους 1-2 μέτρων και με τουλάχιστο τέσσερεις τραπεζοειδείς πύργους.
Σε επόμενες φάσεις, η πόλη αναδιοργανώνεται ριζικά και περιλαμβάνει μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα, που χωρίζονται από παράλληλους και μερικώς-λίθινους δρόμους, πλάτους από 2 έως 5 μέτρα. Αυτό είναι το "τετραγωνικό σύστημα δόμησης' το οποίο για πρώτη φορά εφαρμόζεται στο προϊστορικό Αιγαίο, και εξελίσσεται μέχρι τους ιστορικούς χρόνους, όποτε και ονομάζεται 'Ιπποδάμειο σύστημα'.
Στην φάση V, ο σχεδιασμός της βελτιώνεται με το άνοιγμα ενός κεντρικού δρόμου που πλέον καλύπτει την ανάγκη καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ των συγκροτημάτων. Η νέα σχεδίαση ονομάζεται τώρα 'Γραμμική' και χαρακτηρίζεται από την παρουσία βασικών κοινωνικών χρήσεων και εργαστηρίων, όπως αυτά των μεταλλουργών, στον κεντρικό δρόμο. Έχει πια 1200 και πλέον κατοίκους και καλύπτεται από σύνθετο αμυντικό σύστημα. Αυτό περιλαμβάνει έναν πάχους 2 μέτρων εσωτερικό τοίχο και δυο μικρότερους πέτρινους στην εξωτερική μεριά και παράλληλα με τον εσωτερικό. Τα τείχη αυτά συνδέονται με καθέτους τοίχους μεταξύ τους και δημιουργούν μικρά δωμάτια κατοικίας και αποθήκευσης. Δυο πύλες με την υποστήριξη δυο πύργων, προστατεύουν τον οικισμό από επιθέσεις.
Ο οικιστικός σχεδιασμός και ανασχεδιασμός της Θερμής , οι λιθόχτιστοι δρόμοι, το ξεκάθαρο αμυντικό σύστημα, η παρουσία πολλών αποθηκευτικών χώρων σε κάθε νοικοκυριό (Πίθοι, Πέτρινες πλάκες, πηγάδια αποθήκευσης), η παρουσία εργαστηρίων μεταλλουργίας η ανεύρεση εργαλείων και κοσμημάτων από μπρούντζο και ασήμι, αλλά και αντικειμένων όπως βραχιόλια από κασσίτερο και μόλυβδο που σπάνια εμφανίζονται στο Αιγαίο εκείνη την εποχή, επιτρέπουν το συμπέρασμα ότι η Θερμή υπήρξε ένα πρώιμο αστικό κέντρο με ανεπτυγμένη πολιτική και οικονομική οργάνωση, και εμπορική και κοινωνική σύνθεση.
Φαίνεται όμως ότι αυτός ο ισχυρός οικισμός δεν άντεξε τον οικονομικό ανταγωνισμό των νεοτέρων αστικών κέντρων όπως η Πολιοχνη, η Τροία και το Liman Tepe το 2500 πΧ και εγκαταλείφτηκε. Οι κάτοικοι της πρέπει να αναζήτησαν ασφάλεια στα ενδότερα του νησιού.
Η κρύπτη χωράει μικρά αντικείμενα και trackables και είναι σε σημείο που μπορείτε να αφήσετεe την πετσέτα σας και να ψάξετε με αυτή σαν κάλυψη! Έτσι θα αποφύγετε την αποκάλυψη στους muggles της θέσης. Καλό μπανάκι !

PREHISTORIC THERMI


The prehistoric settlement of Thermi was identified and excavated by Winifred Lamb in the period 1929 – 1933. It is located on the east coast of the island, 12 Km away from the coast of Asia Minor. This position made it the most important port of the island at that time.
The plain of Thermi is the most fertile of the island. The settlement was founded on a low hill between two streams, around 3000 BC. The settlement is divided into 5 building phases and it is one of the best researched settlements in the NE Aegean. The intensive habitation of Thermi led to its expansion on an area of 1,5 hectare and imposed from the beginning an organized town planning to cover the needs of sheltering a constantly growing population. Seven building phases of the Early Bronze Age are distinguished at a deposit of about 6 meters thick; these have been searched at an area of 3000-6000 square meters.
The preserved remains of the Middle and Late Bronze Age are very few while part of the settlement has been destroyed by the erosion of the sea.
In Thermi, a central building group and other ones developing in a "radiating" building system, with roads 2 meters wide separating the building groups and lead from the circuit to the centre of the settlement. This building system, has been found in contemporary with Thermi settlements of western Asia Minor (Troy, Besik-Tepe, Bakla Tepe, Demircihuyuk, etc.). In phase IIIB the central part of the settlement is protected by a stone fortification wall 1-2 meters thick, reinforced with at least 4 trapezoid towers.
In next phases, the settlement is completely reorganized and includes large building blocks of the same size which are separated by parallel, in part stone-paved roads 2-5 meters wide. This is the "rectangular" settlement plan which occurs for the first time in the architecture of the prehistoric Aegean to acquire its idealized form during the historic period in the Hippodamus system.
 In phase V, the planning of Thermi is defined by the opening of a central road which aims at the better communication between the building blocks. The new settlement, is named "linear" and is characterized of the presence of basic communal functions and manufacturing shops, like metalworker's, on the central road.
It has about 1200 persons now and is protected by a complex defensive system. That includes a strong internal wall (2 meters thick) and two stone fortification walls in parallel to the internal one. Cross walls connect the internal wall with the first fortification wall forming small rooms suitable for living and storing. Two gates, fortified with projecting towers serve the entrance from the inland to the interior of the settlement.
The settlement planning and the re-planning of Thermi, the stone-paved roads, the distinguished fortification system, the presence of many storerooms in each household (pithoi, stone platforms, storage pits), the existence of metalworking workshops, the treasuring up of bronze tools, bronze and silver jewellery and other rare objects in the Aegean (bracelets made of lead and tin ) allow the determination of Thermi as an early urban centre with developed politics and economic organization and social composition.
It appears that this powerful settlement did not endure the economic competition of early urban centers such as Poliochni, Troy or Liman Tepe around 2500 BC and was abandoned. Its inhabitants must have sought for safety in the inland of the island.
Cache accepts small items and trackables. It is hidden close to the beach ,so use the hide place to place your swimming towel and search for it ,without raising any suspicions to muggles!
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου